چادر مشکی خارجی

گرانی چادر مشکی در بازار کاذب است

/post-2

رییس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه: درباره قیمت چادر مشکی بزرگ‌نمایی شده است.